Ważne terminy

21.04 Wejście w życie rozporządzenia w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej
21.04 Wejście w życie rozporządzenia w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia
21.04 Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
21.04 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria
21.04 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji