300 zł na wyprawkę dla ucznia - Program "Dobry Start"

25 czerwca 2018
/

300 zł jednorazowego wsparcia dla każdego z ucznia, który rozpoczyna rok szkolny. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie ministerstwa wsparcie otrzymać może 4,6 mln dzieci. Koszt realizacji nowego przedsięwzięcia wyniesie 1,4 mld rocznie.

Kto otrzyma wsparcie?

Każdy uczeń, który nie ukończył 20 roku życia ma możliwość otrzymania świadczenia. Warunkiem jest uczenie się w szkole. Zgodnie z przepisami rozporządzenia za szkołę uważa się:

 1. szkołę podstawową;
 2. dotychczasowe gimnazjum;
 3. szkołę ponadpodstawową;
 4. dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych;
 5. szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki;
 6. młodzieżowy ośrodek socjoterapii;
 7. specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy;
 8. specjalny ośrodek wychowawczy;
 9. ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Ważne: Program nie obejmuje dzieci, które realizują przygotowanie przedszkolne. Chodzi zarówno o przedszkole, jak i o zerówki w szkole podstawowej. "Dobry Start" nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z tym gmina samodzielnie może przydzielić prawo do świadczenia bez przekazywania wniosku do wojewody.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

W celu otrzymania świadczenia należy złożyć wniosek. Dokument może zostać złożony zarówno przez matkę lub ojca dziecka. Zamiast rodziców, w uzasadnionych przypadkach może to zrobić opiekun faktyczny, lub rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, a także dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski dotyczące świadczenia "Dobry Start" będą przyjmowane i realizowane przez instytucje, które zajmują się programem "500+". Są to:

 1. urząd miasta;
 2. urząd gminy;
 3. ośrodek pomocy społecznej;
 4. inną jednostka organizacyjna (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko;
 5. powiatowe centra pomocy rodzinie.

   

Ważne: Wnioski będzie można składać od 1 lipca 2018 roku. Do tego celu służy platforma online znajdująca się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - empatia.mrpips.gov.pl. Złożenie dokumentu może również nastąpić poprzez bankowość elektroniczną. Od dnia 1 sierpnia 2018 roku wniosek może zostać złożony również drogą tradycyjną (w formie papierowej).

Ważne: Wnioski należy składać do dnia 30 listopada 2018 roku. W przypadku złożenia dokumentu do końca sierpnia rodzina otrzyma wsparcie nie później niż do dnia 30 września 2018 roku. "W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia."