Art. 117(5) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 1175 - roszczenia z tytułu naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Do roszczeń z tytułu naruszenia prawa z rejestracji międzynarodowego wzoru przemysłowego korzystającego z ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy art. 287-291 stosuje się odpowiednio, z tym że roszczeń tych można dochodzić za okres rozpoczynający się po dniu ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” o uznaniu jego ochrony, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej takie prawo - za okres rozpoczynający się po dniu tego powiadomienia.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link