Art. 123 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 123 - czym jest pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego znaku towarowego?

1. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy oznacza się, z zastrzeżeniem art. 124 i 125, według daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

2. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego. Przepisy art. 13 ust. 2-9 stosuje się odpowiednio.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

  • Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP?
chevron-down
Copy link