Art. 136 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 136 - czym jest wspólny znak towarowy?

1. Organizacja mająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w swoim imieniu powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców i osoba prawna działająca na podstawie przepisów prawa publicznego mogą uzyskać prawo ochronne na wspólny znak towarowy. Wspólny znak towarowy przeznaczony jest do odróżniania towarów w przypadku:

1) organizacji - jej członków,

2) osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego - osób upoważnionych do używania tego znaku na podstawie regulaminu używania znaku

- od towarów innych przedsiębiorstw.

2. Prawo używania wspólnego znaku towarowego przysługuje w przypadku:

1) organizacji - tej organizacji lub jej członkom;

2) osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego - tej osobie lub osobom upoważnionym do używania tego znaku na podstawie regulaminu używania znaku.

3. (uchylony)

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link