Art. 13a ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 13a - koszty pomocy prawnej, którą rzecznik udziela z urzędu

1. Skarb Państwa ponosi koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez rzecznika patentowego ustanowionego z urzędu.

2. (uchylony)

3. W sprawie, w której kosztami postępowania został obciążony przeciwnik strony korzystającej z pomocy udzielonej przez rzecznika patentowego ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa w ust. 1, sąd przyznaje po wykazaniu bezskuteczności ich egzekucji.

4. Koszty, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) koszty zastępstwa w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych opłat w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ust. 2, oraz

2) niezbędne udokumentowane wydatki rzecznika patentowego.

5. Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej zawiera oświadczenie, że koszty te nie zostały zapłacone w całości lub w części.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

 

chevron-down
Copy link