Art. 15 ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 15 - składka na potrzeby samorządu

1. Rzecznik patentowy obowiązany jest do opłacania, na warunkach określonych w ustawie, składki na potrzeby samorządu, której wysokość ustala corocznie Krajowa Rada Rzeczników Patentowych.

2. Rzecznicy patentowi, w stosunku do których, zgodnie z art. 23a ust. 3, została podjęta uchwała o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu opłacają składkę na potrzeby samorządu w wysokości 30% składki, o której mowa w ust. 1.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

 

chevron-down
Copy link