Art. 152(12) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 15212 - gdzie złożyć skargę na odmowę ochrony międzynarodowego oznaczenia?

1. Na decyzję Urzędu Patentowego o definitywnej odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich lub niektórych towarów, a także na decyzję o unieważnieniu uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego uprawnionemu z rejestracji tego znaku służy skarga do sądu administracyjnego. Przepisy art. 249 ust. 1 i art. 250 stosuje się odpowiednio.

2.(uchylony)

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link