Art. 152(15) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 15215 - przepisy stosowane do wygaśnięcia ochrony międzynarodowego oznaczenia?

1. Do stwierdzenia wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego przepisy art. 169-172 stosuje się odpowiednio.

2. Okres, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1, rozpoczyna swój bieg od dnia:

1) bezskutecznego upływu terminu wynikającego z Porozumienia lub Protokołu na wydanie wstępnej odmowy uznania ochrony, o której mowa w art. 152² ust. 1, lub

2) bezskutecznego upływu terminu na wniesienie sprzeciwu, o którym mowa w art. 1526a ust. 1, lub

3) cofnięcia sprzeciwu, o którym mowa w art. 1526a ust. 1, lub

4) uprawomocnienia się decyzji o uznaniu ochrony wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 1526a ust. 1, lub

5) uprawomocnienia się decyzji o uznaniu ochrony wydanej po wstępnej odmowie uznania ochrony, o której mowa w art. 152² ust. 1.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link