Art. 152(22) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 15222 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Od decyzji Urzędu Patentowego wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu stronom służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy art. 244-245, art. 248 i art. 249 stosuje się odpowiednio.

2. Nowe fakty i dowody mogą być powołane tylko jeżeli ich powołanie nie było wcześniej możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później.

3. (uchylony)

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link