Art. 159 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 159 - wspólny znak towarowy a prawo ochronne

1. Współuprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może, bez zgody pozostałych współuprawnionych, używać znaku towarowego we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia prawa ochronnego.

2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do wspólnego prawa ochronnego stosuje się, o ile umowa o wspólności prawa ochronnego nie stanowi inaczej, przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link