Art. 164 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 164 - wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

1. Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub części, jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w art. 1291, art. 1361 oraz art. 1363, i w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 1321 ust. 1-3.

2. W przypadku gdy podstawą wniosku jest wcześniejsze prawo, o którym mowa w art. 1291 ust. 4 lub art. 1321 ust. 1-3, na prawo to może powoływać się jedynie uprawniony z tego prawa oraz osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z tego prawa. Przepis art. 133 stosuje się odpowiednio.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link