Art. 17g ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4 stycznia 2016
hello world!

Art. 17g - nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty

Czynem nieuczciwej konkurencji jest nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi, polegające w szczególności na:

1) naruszeniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 i 1649);

2) rażącym odstępstwie od dobrych praktyk handlowych, które narusza zasadę działania w dobrej wierze i zasadę rzetelności;

3) niedostosowaniu do harmonogramu dostawy towarów lub harmonogramu wykonania usługi;

4) nieuwzględnieniu właściwości towaru lub usługi, które są przedmiotem umowy.

Wróć do: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link