Art. 19 ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 19 - kto może być wpisany na listę rzeczników patentowych?

1. Na listę rzeczników patentowych może być wpisany, kto:

1) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

3) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego;

4) ukończył magisterskie studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, w szczególności techniczne lub prawnicze;

5) odbył aplikację rzecznikowską na warunkach określonych w ustawie;

6) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny, o którym mowa w art. 31.

2. Na listę rzeczników patentowych może być wpisany także obywatel państwa członkowskiego, który:

1) spełnia wymogi określone w ust. 1 pkt 2 i 3;

2) nabył kwalifikacje do wykonywania zawodu rzecznika patentowego uznane zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 oraz z 2019 r. poz. 534 i 577);

3) posługuje się językiem polskim w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności umożliwiającym w ramach wykonywania zawodu występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, a także w postępowaniu sądowym i sądowoadministracyjnym.

3. (uchylony)

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link