Art. 19 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4 stycznia 2016
hello world!

Art. 19 - legitymacja do ochrony interesów przedsiębiorców

1. Z roszczeniami wymienionymi w art. 18 ust. 1 pkt 1-3 i 6 mogą wystąpić:

1) (uchylony)

2) krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców.

3) (uchylony)

4) (uchylony)

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do czynów nieuczciwej konkurencji określonych w art. 5-7, art. 11, art. 14 i art. 15a.

Wróć do: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link