Art. 19g - Prawo lokatorskie

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 19g - wymogi formalne umowy

§ 1. Umowa najmu instytucjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2. Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 19f ust. 3, wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wróć do: ustawa Prawo lokatorskie

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link