Art. 238 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 238 - dalszy pełnomocnik w postępowaniu przed Urzędem Patentowym

1. Jeżeli w sprawie działał już pełnomocnik, a zostanie ustanowiony przez stronę inny pełnomocnik z tym samym zakresem działania, uważa się, że pierwsze pełnomocnictwo zostało odwołane.

2. Jeżeli pełnomocnictwo obejmuje kilka osób ustanowionych do tych samych czynności, za pełnomocnika uważa się tego z nich, który dokonał czynności i dołączył pełnomocnictwo do akt. Przy podjęciu czynności przez inną wymienioną w pełnomocnictwie osobę przepis ust. 1 oraz art. 237 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link