Art. 25 ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 25 - uprawnienia Prezesa Urzędu Patentowego

1. Decyzję o wpisie lub odmowie wpisu na listę rzeczników patentowych i o skreśleniu lub odmowie skreślenia z tej listy, a także decyzję uzależniającą dokonanie wpisu od odbycia uzupełniającej aplikacji rzecznikowskiej lub złożenia egzaminu uzupełniającego, wydaje Prezes Urzędu Patentowego.

2. Na decyzje, o których mowa w ust. 1, służy skarga do sądu administracyjnego.

3. O wpisie na listę rzeczników patentowych i o skreśleniu z tej listy ogłasza się w organie urzędowym „Wiadomości Urzędu Patentowego”.

4. Urząd Patentowy przesyła kopię decyzji o skreśleniu rzecznika patentowego z listy rzeczników patentowych pracodawcy tego rzecznika.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

 

chevron-down
Copy link