Art. 260 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 260 - statut Urzędu Patentowego

1. Urząd Patentowy podlega Radzie Ministrów. Nadzór nad działalnością Urzędu Patentowego sprawuje z ramienia Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki.

2. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje statut Urzędowi Patentowemu, w którym w szczególności określi organizację, strukturę i zasady kierowania Urzędem oraz podział kompetencji, z uwzględnieniem statusu ekspertów, urzędników służby cywilnej i innych pracowników.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link