Art. 264 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 264 - eksperci Urzędu Patentowego

1. Do powołanych przez Prezesa Urzędu Patentowego ekspertów należy orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 261 ust. 2 pkt 2-31, a także w sprawach dokonywania wpisów do rejestrów, o których mowa w art. 228 ust. 1.

1¹. W sprawach, o których mowa w art. 261 ust. 2 pkt 2, eksperci mogą orzekać również w zespołach orzekających.

2. Ekspert reprezentuje Urząd Patentowy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawach, o których mowa w art. 248 i 257.

3. Ekspertowi, o którym mowa w ust. 1, mogą być powierzone dodatkowe funkcje, w szczególności kierownicza, koordynacyjna lub kontrolna, lub dodatkowe zadania związane z prowadzeniem działalności edukacyjnej w zakresie ochrony własności przemysłowej.

4. Powierzenie dodatkowej funkcji, o której mowa w ust. 3, może nastąpić na czas nieokreślony lub na czas wykonywania określonej pracy.

5. Skład zespołu orzekającego, o którym mowa w ust. 11, ustala:

1) Prezes Urzędu Patentowego, albo

2) upoważniony przez Prezesa Urzędu Patentowego ekspert sprawujący funkcję kierowniczą lub kontrolną

- mając na uwadze zapewnienie szybkości i poprawności rozpatrywania spraw.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link