Art. 27 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4 stycznia 2016
hello world!

Art. 27 - ściganie na wniosek

1. Ściganie przewidzianych w niniejszej ustawie przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego, a wykroczeń - na żądanie pokrzywdzonego.

1a. (uchylony)

2. Z żądaniem ścigania wykroczenia przewidzianego w art. 25 mogą wystąpić także podmioty, o których mowa w art. 19 ust. 1.

Wróć do: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link