Art. 273 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 273 - kary dyscyplinarne

1. Za naruszenie obowiązków służbowych ekspert odpowiada dyscyplinarnie.

2. Do prowadzenia postępowania i orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 1, Prezes Urzędu Patentowego powołuje, spośród ekspertów, rzecznika dyscyplinarnego oraz członków Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów i Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów, w liczbie umożliwiającej tworzenie składów orzekających.

3. W przypadkach uzasadnionych potrzebą, gdy rzecznik dyscyplinarny, o którym mowa w ust. 2, nie może działać w sprawie, Prezes Urzędu Patentowego może powołać doraźnie zastępcę rzecznika dyscyplinarnego.

4. Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w Urzędzie Patentowym;

4) zakaz zajmowania stanowiska eksperta.

5. W sprawach nieunormowanych w niniejszej ustawie do odpowiedzialności dyscyplinarnej ekspertów stosuje się odpowiednio przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników służby cywilnej.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link