Art. 281 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 281 - organ obsługujący kolegium orzekające przy Urzędzie Patentowym

1. Obsługę kolegiów sprawuje wyodrębniona komórka organizacyjna Urzędu Patentowego.

2. Kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, wyznaczony przez Prezesa Urzędu Patentowego:

1) zarządza skompletowanie akt niezbędnych do wyznaczenia posiedzenia niejawnego lub rozprawy, a w razie potrzeby innych dowodów;

2) wyznacza skład orzekający w sprawie;

3) zarządza doręczenie stronie przeciwnej odpisów wniosku z załącznikami w celu przedstawienia odpowiedzi na wniosek;

4) wyznacza termin posiedzenia niejawnego lub rozprawy, w którym sprawa ma być rozpatrzona;

5) zarządza zawiadomienie o rozprawie stron i innych osób, których udział na rozprawie jest niezbędny.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link