Art. 28b ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 28b - egzamin konkursowy

1. Wpis na listę aplikantów następuje po przeprowadzeniu egzaminu konkursowego, którego termin wyznacza Krajowa Rada Rzeczników Patentowych.

2. Celem egzaminu konkursowego jest sprawdzenie wiedzy kandydatów z zakresu:

1) zadań rzecznika patentowego;

2) podstaw prawa własności przemysłowej;

3) elementów wiedzy technicznej;

4) elementów prawa konstytucyjnego;

5) stopnia znajomości jednego języka obcego, według wyboru kandydata, angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.

3. Egzamin konkursowy przeprowadza się w formie pisemnej.

4. Za przeprowadzenie egzaminu konkursowego pobierana jest od kandydatów opłata, której wysokość nie może przekroczyć 20% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia tego egzaminu.

5. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu konkursowego, uwzględniając rzeczywiste koszty związane z przeprowadzeniem tego egzaminu.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link