Art. 31 ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 31 - przebieg aplikacji

1. Celem egzaminu kwalifikacyjnego, którego termin wyznacza Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, jest sprawdzenie przygotowania osoby przystępującej do tego egzaminu do samodzielnego i prawidłowego wykonywania zawodu, w tym posiadanej przez nią wiedzy oraz umiejętności jej praktycznego zastosowania z zakresu:

1) prawa własności przemysłowej, w tym prawa europejskiego i międzynarodowego;

2) prawa autorskiego;

3) prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego;

4) postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego oraz postępowania cywilnego;

5) postępowania międzynarodowego w sprawach własności przemysłowej;

6) metodyki wykonywania zawodu, w szczególności uzyskiwania, utrzymywania, wykonywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej;

7) zasad wykonywania zawodu rzecznika patentowego i zasad etyki rzecznika patentowego.

2. Egzamin kwalifikacyjny składa się z trzech części pisemnych.

3. Egzamin kwalifikacyjny polega na sporządzeniu przez zdającego:

1) dokumentacji zgłoszenia wynalazku do ochrony;

2) pisma procesowego w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym lub cywilnym;

3) opinii na podstawie przedstawionego stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia problemu prawnego na podstawie opisanego przypadku (kazusu).

4. (uchylony)

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link