Art. 35e Prawo autorskie

1 stycznia 2016
hello world!

Art. 35e - obowiązki Ministra

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek upoważnionego podmiotu, przekazuje Komisji Europejskiej nazwę oraz dane kontaktowe tego podmiotu.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stwierdza w drodze decyzji, że zgłaszający nazwę oraz dane kontaktowe podmiot nie jest upoważnionym podmiotem.

Wróć do: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link