Art. 43 ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 43 - zadania samorządu

1. Do zadań samorządu należy w szczególności:

1) podejmowanie działań w celu zapewnienia warunków należytego wykonywania zawodu rzecznika patentowego;

2) reprezentowanie rzeczników patentowych i aplikantów oraz ochrona ich interesów zawodowych;

3) współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa własności przemysłowej, a także w zakresie organizowania i wykonywania zawodu rzecznika patentowego;

4) doskonalenie zawodowe rzeczników patentowych i kształcenie aplikantów;

5) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez rzeczników patentowych i aplikantów;

6) prowadzenie badań w sprawach własności przemysłowej.

2. Wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, samorząd współdziała z organami władzy i administracji rządowej oraz samorządowej, a także z innymi samorządami zawodowymi i organizacjami społecznymi, jak również sprawuje orzecznictwo dyscyplinarne oraz prowadzi działalność wydawniczą.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link