Art. 46 - Ustawa o rzecznikach patentowych

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 46 - uchwały organów

1. Organy samorządu podejmują uchwały zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej.

2. Uchwały doręcza się niezwłocznie Prezesowi Urzędu Patentowego.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link