Art. 48 ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 48 - Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych

1. Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, zwany dalej „Krajowym Zjazdem”, stanowi najwyższą władzę samorządu.

2. Do Krajowego Zjazdu należy:

1) uchwalanie statutu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych;

2) uchwalanie wytycznych działania samorządu i jego organów;

3) uchwalanie zasad etyki rzecznika patentowego;

4) określanie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu i liczby członków tych organów;

5) wybór Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych;

6) wybór członków Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, Komisji Rewizyjnej, Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców;

7) ustalanie zasad gospodarki finansowej samorządu i wytycznych w sprawie określania wysokości składki członkowskiej;

8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, Komisji Rewizyjnej, Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego;

8a) udzielanie absolutorium ustępującym organom samorządu;

9) podejmowanie innych uchwał.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link