Art. 49 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 49 - czy urząd może odmówić udzielenia patentu? I

1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że:

1) nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub

2) wynalazek nie został ujawniony w sposób wystarczający

- wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu.

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Urząd Patentowy wyznacza zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu. Dowody i materiały udostępnia się zgłaszającemu w języku ich sporządzenia i mogą one wykraczać poza wykaz objęty sprawozdaniem o stanie techniki.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link