Art. 5 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 5 - z jakich uprawnień mogą korzystać osoby zagraniczne?

1. Osoby zagraniczne korzystają z uprawnień wynikających z ustawy na podstawie umów międzynarodowych.

2. Osoby zagraniczne mogą, jeżeli nie narusza to postanowień umów międzynarodowych, korzystać z uprawnień wynikających z ustawy na zasadzie wzajemności. Przesłanki wzajemności, dla celów postępowania przed Urzędem Patentowym, stwierdza - po zasięgnięciu opinii właściwego ministra - Prezes Urzędu Patentowego.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link