Art. 51 ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 51 - obowiązki Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

Do Krajowej Rady Rzeczników Patentowych należy:

1) (uchylony)

2) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków dotyczących unormowań prawnych w sprawach własności przemysłowej i rzeczników patentowych;

3) uchwalanie budżetu Krajowej Rady i zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania;

4) prowadzenie gospodarki finansowej samorządu;

4a) zatwierdzanie sprawozdań finansowych;

5) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej;

6) określanie wysokości składki członkowskiej i zasad zwalniania w całości lub części z obowiązku opłacania składki, a także przypadków, w jakich osoby przechodzące na emeryturę lub rentę nie są obowiązane do jej opłacania;

7) organizowanie aplikacji, w tym uchwalanie programu oraz regulaminu aplikacji i egzaminu kwalifikacyjnego, a także wyznaczanie aplikantom patrona;

8) organizowanie szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego rzeczników patentowych;

9) ustanawianie tymczasowego zastępcy rzecznika patentowego i tymczasowego zarządcy kancelarii patentowej, w przypadkach określonych ustawą;

10) wybór Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Rzecznika Dyscyplinarnego - w razie wygaśnięcia ich mandatów w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami;

11) prowadzenie i aktualizacja ogólnie dostępnych ewidencji:
a) miejsc zatrudnienia rzeczników patentowych,
b) kancelarii patentowych;

12) występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność w zakresie świadczenia pomocy w sprawach własności przemysłowej niezgodnie z przepisami ustawy;

13) realizacja innych zadań samorządu, niezastrzeżonych dla pozostałych jego organów.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link