Art. 54 ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 54 - Okręgowe Zgromadzenie Rzeczników Patentowych

1. Rzecznicy patentowi i aplikanci zamieszkali w danym okręgu tworzą okręgowe zgromadzenie rzeczników patentowych.

2. Rzecznicy patentowi i aplikanci zamieszkali poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przynależą do okręgu obejmującego m.st. Warszawę.

3. Do okręgowego zgromadzenia rzeczników patentowych należy:

1) wybór dziekana;

2) wybór członków okręgowej rady rzeczników patentowych;

3) udzielanie absolutorium okręgowej radzie rzeczników patentowych;

4) uchwalanie wniosków do przedłożenia Krajowemu Zjazdowi;

5) wybór delegatów na Krajowy Zjazd w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2 i 3;

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań okręgowej rady rzeczników patentowych;

7) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.

4. Okręgowe zgromadzenie rzeczników patentowych zwołuje dziekan z własnej inicjatywy, a ponadto na dzień przypadający nie później niż dwa miesiące przed upływem kadencji organów samorządu - na podstawie uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych.

5. Okręgową radę rzeczników patentowych stanowią dziekan, który przewodniczy radzie, i członkowie, spośród których okręgowa rada rzeczników patentowych może wybrać wicedziekanów i sekretarza.

6. Do okręgowej rady rzeczników patentowych należy:

1) reprezentowanie samorządu na terenie okręgu i kierowanie jego działalnością;

2) promowanie ochrony własności przemysłowej i działalność edukacyjną w tym zakresie;

3) doskonalenie umiejętności i kształcenie zawodowe rzeczników patentowych;

4) wykonywanie zadań zleconych przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych;

5) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link