Art. 60 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 60 - kiedy następuje chylenie tajności wynalazku tajnego?

1. O uznaniu, że wynalazek przestał być wynalazkiem tajnym, postanawia odpowiednio Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W tym przypadku, na wniosek właściwego organu, Urząd Patentowy wszczyna albo wznawia postępowanie o udzielenie patentu, jeżeli nie upłynął jeszcze okres 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku.

2. Zgłoszenia wynalazków tajnych uważa się za niebyłe po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link