Art. 63 ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 63 - odwołanie do Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego

1. Od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego stronie przysługuje odwołanie do Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, w terminie miesiąca od dnia doręczenia odpisu orzeczenia.

2. W razie śmierci obwinionego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, do wniesienia odwołania od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego przepis art. 61 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

3. Do postępowania przed Odwoławczym Sądem Dyscyplinarnym przepis art. 62 stosuje się odpowiednio.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

 

chevron-down
Copy link