Art. 66 ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 66 - odwołanie do sądu apelacyjnego

1. Od orzeczenia wydanego przez Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego stronom, Prezesowi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Prezesowi Urzędu Patentowego oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

2. Orzeczenie, od którego służy kasacja podmiotom wymienionym w ust. 1, nie podlega wykonaniu do czasu wniesienia kasacji lub bezskutecznego upływu terminu do jej wniesienia, nie podlega również wykonaniu orzeczenie, od którego wniesiono kasację, do czasu jej rozpoznania.

3. Kasację wnosi się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.

4. Kasacja może być wniesiona z powodu rażącego naruszenia prawa, jak również rażącej niewspółmierności kary dyscyplinarnej.

5. Od kasacji nie uiszcza się opłaty sądowej.

6. Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację na rozprawie w składzie trzech sędziów.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link