Art. 67 ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 67 - adnotacja na liście rzeczników patentowych

1. Usunięcie adnotacji na liście rzeczników patentowych lub liście aplikantów, a także odpisu orzeczenia dyscyplinarnego z akt osobowych obwinionego następuje z urzędu po upływie:

1) trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego upomnienia, nagany z ostrzeżeniem lub kary pieniężnej, a także wydalenia aplikanta z aplikacji;

2) pięciu lat od upływu okresu zawieszenia prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego;

3) piętnastu lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego albo siedmiu lat i sześciu miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia kary wydalenia z aplikacji.

Pomimo usunięcia z listy rzeczników patentowych adnotacji o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu, z akt osobowych nie usuwa się odpisu orzeczenia do dnia upływu okresu kar dodatkowych bądź okresu utraty biernego lub czynnego prawa wyborczego do organów samorządu.

2. (uchylony)

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

 

chevron-down
Copy link