Art. 68 ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 68 - delegacja ustawowa dla ministra

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Patentowego oraz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego, w tym orzekania, a także właściwość i skład sądów dyscyplinarnych oraz tryb powoływania członków składów orzekających, jak również sposób wykonywania orzeczeń i obliczania kosztów postępowania.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link