Art. 6g - Prawo lokatorskie

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 6g - zmiany teleadresowe

W okresie trwania najmu strony umowy są obowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.

Wróć do: ustawa Prawo lokatorskie

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link