Art. 73 - Ustawa o rzecznikach patentowych

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 73 - rzecznicy patentowi wpisani na listę przed dniem wejścia w życie ustawy

1. Rzecznicy patentowi wpisani na listę rzeczników patentowych przed dniem wejścia w życie ustawy stają się rzecznikami patentowymi w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Rzecznicy patentowi, o których mowa w ust. 1, obowiązani są w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy do złożenia w Urzędzie Patentowym oraz Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych oświadczenia w sprawie wykonywania zawodu. Niezłożenie oświadczenia w terminie jest podstawą do skreślenia rzecznika patentowego z listy rzeczników patentowych.

3. Z dniem wejścia w życie ustawy powstaje obowiązek wykonywania zawodu rzecznika patentowego na zasadach określonych w art. 8, również w odniesieniu do rzeczników patentowych, o których mowa w ust. 1, niewykonujących zawodu w dniu wejścia w życie ustawy.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link