Art. 75(5) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 755 - kiedy urząd odmówi dodatkowego prawa ochronnego?

1. Urząd Patentowy po stwierdzeniu, że warunki udzielenia dodatkowego prawa ochronnego nie są spełnione albo że wniosek złożony został po terminie, wydaje decyzję o odmowie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego. Przepis art. 49 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Termin na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie podlega przywróceniu.

3. (uchylony)

chevron-down
Copy link