Art. 75(6) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 756 - kiedy wygaśnie dodatkowe prawo ochronne?

1. Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego, jeżeli:

1) patent podstawowy wygaśnie przed upływem okresu, na jaki został udzielony, albo

2) w okresie trwania patentu podstawowego cofnięte zostanie zezwolenie na wprowadzenie produktu na rynek lub uprawniony zrzeknie się dodatkowego prawa ochronnego.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wydane dodatkowe świadectwo ochronne traci ważność.

3. Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie dodatkowego prawa ochronnego w przypadku, gdy zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zostanie cofnięte po upływie okresu, na jaki został udzielony patent podstawowy.

4. Do dodatkowego prawa ochronnego stosuje się odpowiednio art. 90.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link