Art. 75(7) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 757 - kiedy dodatkowe prawo ochronne zostanie unieważnione?

1. Dodatkowe prawo ochronne może być na wniosek każdej osoby unieważnione, jeżeli:

1) udzielone zostało wbrew przepisom dotyczącym warunków wymaganych do jego uzyskania albo

2) patent podstawowy został unieważniony w części stanowiącej podstawę istnienia dodatkowego prawa ochronnego.

2. Do przypadków, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 89 ust. 2.

3. Jeżeli patent podstawowy został unieważniony w całości, udzielone dodatkowe prawo ochronne staje się nieważne z mocy prawa.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link