Art. 89 Prawo autorskie

1 stycznia 2016
hello world!

Art. 89 - wygaśnięcie prawa korzystania z artystycznego wykonania

1. Prawo, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2, wygasa z upływem pięćdziesięciu lat następujących po roku, w którym nastąpiło artystyczne wykonanie.

2. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiła publikacja lub inne rozpowszechnienie artystycznego wykonania utrwalonego w inny sposób niż na fonogramie, okres ochrony liczy się od tego zdarzenia, a gdy miały miejsce obydwa - od tego z nich, które miało miejsce wcześniej.

Wróć do: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link