Art. 9 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4 stycznia 2016
hello world!

Art. 9 - wprowadzanie w błąd za pomocą nazwy regionalnej

1. Jeżeli towar lub usługa w miejscu pochodzenia korzysta z ochrony, a z pochodzeniem z określonego regionu lub miejscowości są związane ich szczególne cechy lub właściwości, czynem nieuczciwej konkurencji jest fałszywe lub oszukańcze używanie takich chronionych oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia.

2. Czynem nieuczciwej konkurencji jest także używanie oznaczeń i nazw, o których mowa w ust. 1, nawet z dodatkiem ,,rodzaj'', ,,typ'', ,,metoda'' albo równoznacznym.

Wróć do: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link