hello world!
Arkadiusz Domasat

Arkadiusz Domasat

Sercem i duchem karnista! W swoich pracach stara się pokazać konflikt, jaki powstaje pomiędzy państwem a jednostką, przeciwko której skierowano ostrze zarzutu. Stawia pytania, kiedy odpowiedzi wydają się oczywiste. Prawnicze rozterki ucisza strunami gitary lub topi w literaturze i herbacie z imbirem.
Lista wszystkich artykułów autora
27 listopada 2019
Prawo do obrony w postępowaniu karnym

Zgodnie z art. 6 ustawy Kodeks postępowania karnego (dalej „kpk”) oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym […]

30 września 2019
Udowodnienie a uprawdopodobnienie - jakie są różnice?

By wydać słuszny i sprawiedliwy wyrok, sąd ma obowiązek odtworzyć w toku postępowania wydarzenie będące przedmiotem analizy karnoprocesowej. Na straży tej powinności stoi zasada prawdy […]

2 września 2019
Czym są pytania sugerujące?

Do protokołu: Stawia się świadek NN… Pada pytanie prokuratora. Świadek zeznaje... W protokołach rozpraw nie znajdziemy treści zadawanych pytań, co rodzi w konsekwencji wiele problemów. […]

30 sierpnia 2019
Stan nielicujący z powagą sądu

Art. 356 § 3 kpk: Nie mogą być obecne na rozprawie osoby znajdujące się w stanie nielicującym z powagą sądu. W jakim stanie? Przepisy powinny […]

4 czerwca 2019
Siła tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta

Tajemnica lekarska, jej normatywny zakres i charakter, stanowi fundamentalną instytucję prawa medycznego. Dotyka ona bowiem dwóch newralgicznych sfer – prywatnej pacjenta, jako osoby szukającej u […]

23 maja 2019
Duchowny przy mównicy, czyli tajemnica spowiedzi w procesie karnym

Kompetencję sądu karnego do orzekania co do winy i kary można realizować jedynie w następstwie ustalenia wszelkich niezbędnych okoliczności rozpoznawanej sprawy. Zasada prawdy obiektywnej (art. […]

23 maja 2019
Gdy zniewaga krwi wymaga…

Znieważenie, jako występek regulowany przede wszystkim art. 216 kodeku karnego, na tle innych przestępstw bywa często marginalizowane z powodu swojej nieostrości normatywnej[1] oraz znikomego niebezpieczeństwa, […]

20 maja 2019
Mandat w prawie karnym

W polskim systemie prawnym mandat niejedno ma imię. W prawie konstytucyjnym będziemy tak określać umocowanie posła czy senatora do sprawowania funkcji publicznej i reprezentowania społeczeństwa […]

9 maja 2019
Posiedzenie pojednawcze – przebaczać czy nie?

Szczególne przestępstwa wymagają szczególnych środków i narzędzi. I nie dotyczy to tak ciężkich uczynków jak zabójstwo czy zgwałcenie, ale pomniejszych zachowań, które środowisko prawnicze określa […]

23 kwietnia 2019
Czy warto pisać odpowiedź na akt oskarżenia?

Odpowiedź na pozew to z reguły nieodłączna część akt każdej sprawy cywilnej. Skoro powód wytacza przed sądem swoje prawnicze działa, to i pozwany niech przedstawi […]

1 2 3 5