hello world!
Arkadiusz Domasat

Arkadiusz Domasat

Sercem i duchem karnista! W swoich pracach stara się pokazać konflikt, jaki powstaje pomiędzy państwem a jednostką, przeciwko której skierowano ostrze zarzutu. Stawia pytania, kiedy odpowiedzi wydają się oczywiste. Prawnicze rozterki ucisza strunami gitary lub topi w literaturze i herbacie z imbirem.
Lista wszystkich artykułów autora
14 sierpnia 2020
Skazanie bez rozprawy – kiedy jest możliwe?

Wprowadzona jako antidotum na przewlekłość spraw oczywistych instytucja skazania bez rozprawy ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Wywołuje się m.in. hasła ekonomiki procesowej, prymatu […]

13 sierpnia 2020
Nadużycie prawa podmiotowego

Pojęcie prawa podmiotowego jest źródłem nieustannych dyskusji cywilistów przede wszystkim ze względu na stosunkową niejednoznaczność tego terminu oraz jego pojemność semantyczną. Jak w takim razie […]

12 sierpnia 2020
Tajemnica psychiatryczna w procesie karnym

Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka – arenga do ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego już na samym początku podkreśla powagę regulowanej […]

11 sierpnia 2020
Naprawienie szkody w prawie karnym

Społeczne reperkusje popełnienia przestępstwa mogą przybrać różne formy – od typowej szkody majątkowej po daleko idącą krzywdę psychiczną. To wymusiło na prawie karnym wykształcenie takich […]

7 sierpnia 2020
Czym jest podmiot zobowiązany w postępowaniu karnym?

Czym jest podmiot zobowiązany w postępowaniu karnym? Nie jest ani stroną, ani świadkiem – dowodzi tego specyficzny katalog uprawnień i autonomiczna pozycja procesowa. Ekonomika postępowania […]

6 sierpnia 2020
Czym jest sprawstwo rozszerzone w kontekście karnoskarbowym?

Specyfika prawa karnego skarbowego, jako regulacji represyjnej wyspecjalizowanej ze względu na przedmiot ochrony, którym jest stabilność finansowa Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej[1], […]

5 sierpnia 2020
Kara śmierci a prawo

W obecnie obowiązującym polskim porządku prawnym nie ma możliwości skazania kogokolwiek na karę śmierci. Choć jest to informacja powszechnie dostępna i niebudząca wątpliwości natury normatywnej, […]

27 listopada 2019
Prawo do obrony w postępowaniu karnym

Zgodnie z art. 6 ustawy Kodeks postępowania karnego (dalej „kpk”) oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym […]

30 września 2019
Udowodnienie a uprawdopodobnienie - jakie są różnice?

By wydać słuszny i sprawiedliwy wyrok, sąd ma obowiązek odtworzyć w toku postępowania wydarzenie będące przedmiotem analizy karnoprocesowej. Na straży tej powinności stoi zasada prawdy […]

2 września 2019
Czym są pytania sugerujące?

Do protokołu: Stawia się świadek NN… Pada pytanie prokuratora. Świadek zeznaje... W protokołach rozpraw nie znajdziemy treści zadawanych pytań, co rodzi w konsekwencji wiele problemów. […]

1 2 3 5