hello world!
Avatar

apl. radc. Aleksandra Zimoch-Sadecka

Lista wszystkich artykułów autora
13 czerwca 2019
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – co to jest i co zrobić dalej?

Uwzględniając wniosek dłużnika, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Wyznacza w nim sędziego-komisarza i syndyka oraz wzywa wierzycieli dłużnika do zgłaszania wierzytelności w terminie […]

7 czerwca 2019
Upadłość konsumencka osób fizycznych – remedium na długi

Upadłość konsumencka osoby fizycznej jest instrumentem prawnym, mającym na celu prowadzenie postępowania sądowego umożliwiającego oddłużenie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tj. konsumentów, którzy znajdują się […]

27 maja 2019
Elementarz prawa restrukturyzacyjnego – zdolność restrukturyzacyjna

Podstawowym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – […]

15 stycznia 2019
Elementarz prawa restrukturyzacyjnego – rada wierzycieli

Rada wierzycieli jest organem ustanawianym zarówno w postępowaniu restrukturyzacyjnym, jak i upadłościowym. Służy ona głównie wierzycielom, jednakże jednocześnie odciąża sędziego-komisarza w zakresie podejmowania decyzji, które […]

28 czerwca 2018
Elementarz prawa restrukturyzacyjnego – zgromadzenie wierzycieli

Zgromadzenie wierzycieli jest kolegialnym organem, w ramach którego wierzyciele mogą realizować swoje uprawnienia. Posiada ono kompetencje do decydowania o formie zaspokojenia swoich wierzytelności oraz dalszym […]

27 czerwca 2018
Elementarz prawa restrukturyzacyjnego – spis wierzytelności

Kluczowe znaczenie dla postępowania restrukturyzacyjnego ma spis wierzytelności, który wyznacza krąg uczestników postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to nic innego jak lista długów, która jest jednym z […]

25 maja 2018
Elementarz prawa restrukturyzacyjnego - nadzorca i zarządca

W postępowaniu restrukturyzacyjnym konieczny jest udział osoby, która będzie kontrolowała bądź zastępowała dłużnika w zarządzaniu jego majątkiem. To, czy w danym postępowaniu będzie występował nadzorca […]

24 maja 2018
Elementarz prawa restrukturyzacyjnego - sąd restrukturyzacyjny

Pozytywne zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego jest uzależnione od wielu czynników, również od sprawnego działania sądu, który pełni kluczową funkcję w przedmiotowym postępowaniu. Sąd Sprawy restrukturyzacyjne rozpoznaje […]

16 marca 2018
Restrukturyzacja w miejsce upadłości

Ustawą – Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 roku, ustawodawca dał szansę na oddłużenie przedsiębiorcom mającym kłopoty finansowe, jednocześnie umożliwiając im pozostanie w obrocie […]