hello world!

Ewelina Życka

Lista wszystkich artykułów autora
1 stycznia 2017
Art. 660 - Kodeks Cywilny

Art. 660 - forma umowy najmu Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej […]

1 stycznia 2017
Art. 11 - Prawo lokatorskie

Art. 11 - wypowiedzenie § 1. Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych […]

1 stycznia 2017
Art. 674 - Kodeks Cywilny

Art. 674 - domniemanie przedłużenia najmu na czas nieoznaczony Jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą […]

1 stycznia 2017
Art. 25e - Prawo lokatorskie

Art. 25e - odpowiednie zastosowanie przepisów Do najmu tymczasowych pomieszczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 4, art. 10 ust. 1-3, art. 11 ust. 2 pkt […]

1 stycznia 2017
Art. 686 - Kodeks Cywilny

Art. 686 - ustawowe prawo zastawu wynajmującego lokal mieszkalny Ustawowe prawo zastawu wynajmującego lokal mieszkalny rozciąga się także na wniesione do lokalu ruchomości członków rodziny […]

1 stycznia 2017
Art. 29 - Prawo lokatorskie

Art. 29 (uchylony) Wróć do: ustawa Prawo lokatorskie Artykuły powiązane:

1 stycznia 2017
Art. 21a - Prawo lokatorskie

Art. 21a - wypowiedzenie umowy najmu W przypadku przekroczenia normy powierzchni użytkowej lokalu, o której mowa w art. 21 ust. 4a, inne jednostki samorządu terytorialnego […]

1 stycznia 2017
Art. 8 - Prawo lokatorskie

Art. 8 - zasady polityki czynszowej Jeżeli właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, stawki czynszu, o których mowa w art. 7, ustala organ wykonawczy tej jednostki: […]

1 stycznia 2017
Art. 8a - Prawo lokatorskie

Art. 8a - podwyżki czynszu § 1. Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca […]

1 stycznia 2017
Art. 25b - Prawo lokatorskie

Art. 25b - umowa najmu Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się na czas oznaczony, nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wróć […]