Autor: apl. radc. Joanna Polkowska-Sowa

Ochrona Środowiska, Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Zarządzenie pokontrolne jako akt o charakterze władczym organu administracji publicznej. Wymogi treściowe zarządzenia pokontrolnego

Zarządzenie pokontrolne jest aktem o charakterze władczym organu administracji publicznej. Mowa o nim w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Akt ten nakłada na adresata określone obowiązki. Do zarządzenia pokontrolnego, w zakresie jego rozstrzygnięcia i uzasadnienia, należy przykładać taką samą wagę jak […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Obiektywny charakter odpowiedzialności administracyjnej za usunięcie drzew

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 11.10.2018 roku mówi jednoznacznie. Dla wystąpienia bezprawia administracyjnego wystarczające jest wykazanie związku przyczynowego między działaniem podmiotu a wycięciem drzew, spowodowanego działaniem posiadacza danej nieruchomości. Odpowiedzialność ta została zobiektywizowana. Dla jej oceny nie ma zatem znaczenia, czy posiadacz nieruchomości dokonał wycięcia osobiście, czy też […]

Ochrona Środowiska

Krąg stron postępowania w przedmiocie przeglądu ekologicznego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 11 października 2018 r. (sygn. akt: II SA/Bk 380/18) stwierdził, że przykładem strony, która może mieć interes prawny w sprawie prowadzonej w oparciu o art. 237 p.o.ś. jest właściciel nieruchomości położonej w zasięgu negatywnego oddziaływania prowadzonej inwestycji na środowisko. Podmioty, które […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Granice zgody na wykorzystanie wizerunku. Publikacja wizerunku dziecka

Zgodnie z art. 81 ust. 1 u.p.a.p.p., rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane. Jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zgoda na wykorzystanie wizerunku może być udzielona w dowolnej formie. Musi być ona jednak niewątpliwa. Warto poznać wyjaśnienie Sądu […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne, Prawo Własności Intelektualnej

Odmiana roślin jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 11 lipca 2018 r. stwierdził, że utwór stanowiący przedmiot prawa autorskiego, mimo iż zdefiniowany zarówno w prawie polskim, jak i w większości ustawodawstw obcych w sposób szeroki, nie mieści w swoim zakresie odmian roślin. Na przeszkodzie temu stoi przede wszystkim […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Obalenie domniemania, iż władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 4 lipca 2018 r. stwierdził, że wynikające z art. 3 pkt 19 ustawy z 2012 r. o odpadach domniemanie, iż władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na danej nieruchomości, zostało wprowadzone w celu uniknięcia sytuacji, gdy brak jest podmiotu odpowiedzialnego za […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Prawo zwierzęcia do odpowiedniego traktowania przez ludzi

Materialnoprawną podstawę odebrania zwierzęcia jego właścicielowi lub opiekunowi stanowią przepisy art. 7 ustawy o ochronie zwierząt. Podstawowy cel, a zarazem dyrektywę interpretacyjną, którą trzeba uwzględniać przy dokonywaniu wykładni ustawy o ochronie zwierząt, znajdziemy w art. 1 ust. 1. Stanowi on, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie […]

Ochrona Środowiska, Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Problematyka wariantów realizacji przedsięwzięcia zawartych w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z najważniejszych elementów postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Raport ten powinien mieć charakter kompleksowy. Przede wszystkim musi się on odnosić się do wszystkich potencjalnych wymagań ujętych w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji […]

Ochrona Środowiska, Prawo Administracyjne

Podważenie ustaleń raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 18 lipca 2018 r., sygn. akt II SA/Łd 984/17, podkreślił, że podmioty uczestniczące w postępowaniu administracyjnym jako strony lub na prawach strony mają możliwość, wynikającą z przepisów o postępowaniu dowodowym w administracji, zgłoszenia wniosków dowodowych zmierzających do podważenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Uznaniowy charakter udzielenia pozwolenia na wycięcie drzew lub odmowy wydania takiego pozwolenia

Stosownie do art. 83 i 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dalej u.o.p., usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości. Stanie się to za zgodą właściciela tej nieruchomości lub na wniosek właściciela […]