Autor: apl. radc. Joanna Polkowska-Sowa

Ochrona Środowiska

Uprawnienia organizacji ekologicznych w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa

W dziale III ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: Ustawa) został zapewniony udział społeczeństwa w ochronie środowiska. Stosownie do art. 29, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w […]

Prawo Administracyjne

Ponaglenie – przewlekłość postępowania administracyjnego lub bezczynność organu administracji publicznej

Stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu […]

Ochrona Środowiska, Prawo Administracyjne

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Jest to decyzja administracyjna. Jej zadanie polega na wskazaniu sposobu, który ma doprowadzić do wykonania przedsięwzięcia, nie pogarszając przy tym stanu środowiska. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inaczej jest zwana decyzją środowiskową. Uzyskanie tej decyzji jest konieczne, jeśli łącznie spełnione są warunki określone w art. […]

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami

Z chwilą orzeczenia rozwodu powstaje między byłymi małżonkami stosunek alimentacyjny. Stanie się tak, jeżeli spełnione zostaną przesłanki wskazane w art. 60 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Obowiązek alimentacyjny ma uzasadnienie w istniejącym wcześniej stosunku małżeństwa. Obowiązek ten pozwala realizować cel ekonomiczny małżeństwa, jakim jest zapewnienie uprawnionemu niezbędnych środków […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Luka planistyczna a dopuszczalność roszczenia związanego z uchwaleniem mpzp

Sąd Apelacyjny w Katowicach, w wyroku z dnia 14 lutego 2018 r. (sygn. akt I ACa 869/17) orzekł, jak należy traktować tzw. lukę planistyczną, gdy dochodzi się roszczeń na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zdaniem Sądu, w sytuacji, gdy okresy objęte kolejnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Uchwalenie planu miejscowego lub jego zmiana a uprawnienia i obowiązki właściciela lub użytkownika wieczystego

Stosownie do art. 36 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli (w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą) korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Odpowiedzialność administratora portalu internetowego za komentarze internautów

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 września 2016 r., sygn. akt I CSK 598/151 orzekł, że przepis art. 24 § 1 k.c. nie ogranicza jego zastosowania do bezpośrednich sprawców naruszenia dóbr osobistych, ale obejmuje swoim zakresem wszelkie działania określonego podmiotu, które w jakikolwiek sposób powodują czy przyczyniają się do […]

Prawo Cywilne

Powództwo o podwyższenie alimentów na dziecko

Gdy wzrosły wydatki na małoletnie dziecko, a osoba zobowiązana do alimentów nie zgadza się na płacenie ich w wyższym wymiarze, można domagać się podwyższenia alimentów na drodze powództwa sądowego. Podstawą żądania podwyższenia alimentów jest art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym artykułem, w razie zmiany stosunków można żądać […]

Orzecznictwo, Prawo Unijne

Prawo do poszanowania życia prywatnego osoby publicznej

W sprawie Rubio Dosamantes przeciwko Hiszpanii Europejski Trybunał Praw Człowieka analizował prawo do poszanowania życia prywatnego osoby publicznej. Stosownie do art. 8 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. W wyroku z […]