hello world!
Monika Magierska

Monika Magierska

Lista wszystkich artykułów autora
9 czerwca 2020
Zakaz wstępu na imprezę masową

Ustawą z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych wprowadzono do Kodeksu karnego środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezę masową. W jakich sytuacjach […]

8 czerwca 2020
Kiedy sąd orzeka zakaz zbliżania i kontaktowania się?

Sąd może orzec zakaz zbliżania się do określonych osób, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami lub opuszczania określonego miejsca pobytu […]

4 czerwca 2020
Korekta deklaracji podatkowej - kiedy można ją złożyć?

Podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz osoby, które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, mają prawo do złożenia skorygowanej deklaracji. Można wielokrotnie korygować deklarację, aż do […]

3 czerwca 2020
Środki karne – kiedy mają zastosowanie?

Środek karny stanowi dodatkową dolegliwość wymierzaną sprawcy przestępstwa lub wykroczenia obok (lub niekiedy zamiast) kary. Jakie środki karne przewiduje Kodeks karny? Kiedy są one stosowane […]

2 czerwca 2020
Termin płatności podatku

Przepisy podatkowe regulują odpowiednie ustawy, które ustanawiają terminy płatności podatków. Jakie zasady ustala Ordynacja podatkowa? Termin płatności podatku - zasada: minimum 14 dni Zgodnie z […]

2 czerwca 2020
Błąd co do faktu a odpowiedzialność karna

Kodeks karny przewiduje, że nie popełnia przestępstwa osoba, która pozostaje w usprawiedliwionym błędzie co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego. Usprawiedliwienie błędu co do znamion […]

1 czerwca 2020
Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Przedawnienie zobowiązania podatkowego oznacza, że po upływie określonego czasu zobowiązanie podatkowe, chociaż niezapłacone, wygasa łącznie z odsetkami za zwłokę. Po upływie okresu przedawnienia z mocy […]

1 czerwca 2020
Czy przygotowanie do popełnienia przestępstwa jest karalne?

Przygotowanie zachodzi tylko wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania, w […]

29 maja 2020
Czym jest podżeganie do popełnienia przestępstwa?

Przepis art. 18 Kodeksu karnego definiuje wszystkie formy sprawstwa znane prawu karnemu. Sprawcą przestępstwa – w szerokim znaczeniu tego słowa – jest każdy, kto zachowa […]

29 maja 2020
Odpowiedzialność podatnika pozostającego w związku małżeńskim

Odpowiedzialność podatkowa powinna być rozumiana jako dopuszczalność żądania przez wierzyciela podatkowego zapłaty podatku od zobowiązanych do tego podmiotów oraz możliwość stosowania przewidzianych prawem środków zmierzających […]