hello world!
Monika Magierska

Monika Magierska

Lista wszystkich artykułów autora
21 września 2020
Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych

Ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń mamy do czynienia w sytuacji, gdy dana osoba spełnia warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z dwóch lub więcej tytułów. Tytułami […]

21 września 2020
Ugoda w sprawie cywilnej - kiedy możliwe jest jej zawarcie?

Artykuł 10 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia. […]

18 września 2020
Renta socjalna ZUS – komu przysługuje?

Renta socjalna przyznawana jest przez ZUS na okres lub na stałe. Kluczowa jest ocena, czy osoba wnioskująca o rentę jest całkowicie niezdolna do pracy. Jakie […]

18 września 2020
Miejsce pracy - czy musi być szczegółowo określone w umowie o pracę?

W polskim kodeksie pracy nie zdefiniowano pojęcia „miejsce pracy". Jak należy je zatem rozumieć? Definicja Pomocniczo można posłużyć się definicją czasu pracy zawartą w treści […]

17 września 2020
Pomoc z opieki społecznej - kiedy przysługuje rodzinie?

W przypadku trudnej sytuacji życiowej lub nagłej sytuacji losowej, w wyniku której rodzina nie ma gdzie mieszkać ani za co żyć lub staje się ofiarą […]

17 września 2020
Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym

Zgodnie z art. 39 ustawy Kodeks pracy (dalej również jako „kp”) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 […]

16 września 2020
Kiedy sprawa rozwodowa kierowana jest do mediacji?

Szczególny charakter stosunków małżeńskich i rodzicielskich występujących między stronami powoduje, że mediacja w sprawach rodzinnych powinna zmierzać przede wszystkim do pojednania między małżonkami i rodzicami […]

16 września 2020
Kiedy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy?

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, którą uznano za całkowicie lub częściowo niezdolną do wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia.  Rodzaje rent […]

15 września 2020
Zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy albo choroby zawodowej

Jeśli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy albo choroba zawodowa, to  pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru. Komu przysługuje zasiłek […]

15 września 2020
Ukrycie testamentu - czy można to zrobić?

Zdarza się, że osoby będące w posiadaniu testamentu z jakichś powodów decydują się go zniszczyć lub ukryć. Niekiedy działanie takie spowodowane jest brakiem zadowolenia z […]