hello world!

Monika Magierska

Lista wszystkich artykułów autora
2 września 2022
Wirtualne biuro w świetle polskiego prawa

Wraz z postępem technologicznym, zmianą przyzwyczajeń oraz pojawieniem się nowych zawodów, których wykonywanie możliwe jest z dowolnego miejsca na świecie, zapotrzebowania związane z najmem lokali […]

27 sierpnia 2021
Kiedy sprawa rozwodowa kierowana jest do mediacji?

Szczególny charakter stosunków małżeńskich i rodzicielskich występujących między stronami powoduje, że mediacja w sprawach rodzinnych powinna zmierzać przede wszystkim do pojednania między małżonkami i rodzicami […]

26 sierpnia 2021
Mobbing a umowa cywilnoprawna

Przepisy dotyczące mobbingu zawarte w Kodeksie pracy odnoszą się jedynie do ochrony udzielanej osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nie oznacza to jednak, że […]

24 sierpnia 2021
Urlop tacierzyński. Czym różni się od ojcowskiego?

Urlop tacierzyński to pojęcie, które nie występuje w Kodeksie pracy – przynajmniej bezpośrednio pod tą nazwą. Urlop macierzyński jest obowiązkowy. Przy narodzinach jednego dziecka trwa […]

23 sierpnia 2021
Umowa o pracę a umowa-zlecenie – podstawowe różnice

Rodzaj umowy zawartej przez pracownika z pracodawcą wpływa na jego uprawnienia oraz odpowiedzialność, jaką ponosi, gdy popełni błąd. Należy mieć również na uwadze fakt, że […]

20 sierpnia 2021
Rejestracja cudzoziemca w urzędzie pracy – czy jest możliwa?

Czy możliwa jest rejestracja cudzoziemca w urzędzie pracy? Prawo do korzystania ze wsparcia urzędu pracy zależy od rodzaju tytułu pobytowego, który posiada obcokrajowiec. Przysługuje mu […]

19 sierpnia 2021
Nieumyślne spowodowanie śmierci przez lekarza

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, dalej również jako „k.k.”) […]

18 sierpnia 2021
Związek nieformalny (konkubinat) a podział majątku

Polskie prawo nie przewiduje szczególnych uprawnień dla osób żyjących w konkubinacie. Jedynie dzieci, będące wynikiem takiego związku, są zrównane w uprawnieniach z dziećmi zrodzonymi ze […]

17 sierpnia 2021
Usiłowanie popełnienia przestępstwa – czy zawsze jest karalne?

Usiłowanie to jedna z form popełnienia przestępstwa. Odpowiada za usiłowanie popełnienia przestępstwa, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, […]

16 sierpnia 2021
Separacja – jakie są jej skutki?

Polskie prawo przewiduje, że – poza różnicami przewidzianymi w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – skutki separacji są takie jak skutki rozwodu.  Separacja a rozwód […]