hello world!
Monika Magierska

Monika Magierska

Lista wszystkich artykułów autora
3 marca 2021
Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm., […]

3 marca 2021
Przepisy o dematerializacji akcji już obowiązują

1 marca 2021 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Od tego momentu akcje spółki niebędącej spółką publiczną podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy. Oznacza […]

2 marca 2021
Nabycie lokalu komunalnego

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami regulują prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Prawo to ma zastosowanie tylko do zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki […]

2 marca 2021
Kto może reprezentować spółkę akcyjną?

Członek zarządu, indywidualnie lub kolegialnie (w zależności od zasad przyjętych w umowie spółki), ma prawo do działania za spółkę. Działanie jest kategorią zdarzeń cywilnoprawnych, na […]

1 marca 2021
Kto może reprezentować spółkę partnerską?

Spółka partnerska jest spółką osobową, utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jak wygląda kwestia reprezentacji […]

1 marca 2021
Przerwa w pracy

Każdemu pracownikowi przysługuje przerwa w pracy. Kwestie te regulują przepisy kodeksu pracy.  Przeczytaj: Czas pracy i pojęcia z nim związane Definicja czasu pracy Na wstępie […]

26 lutego 2021
Kto reprezentuje spółkę komandytowo-akcyjną?

Prawo do reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej obejmuje wszystkie czynności sądowe i pozasądowe. Polegają one na składaniu i przyjmowaniu oświadczeń woli (reprezentacja sensu stricto). W odróżnieniu od […]

26 lutego 2021
Odwołanie od decyzji administracyjnej

Decyzje wydawane przez organy administracyjne często nie są satysfakcjonujące dla stron postępowania. Dlatego jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego jest jego dwuinstancyjność. Z założenia zatem, […]

25 lutego 2021
Kim jest pełnomocnik rzekomy?

Przepis art. 103 k.c. reguluje problematykę tzw. rzekomego pełnomocnika. Rzekomy (fałszywy) pełnomocnik (falsus procurator) to osoba dokonująca czynności w cudzym imieniu, nie mając do tego […]

25 lutego 2021
Kto może reprezentować spółkę jawną?

Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę jawną (o ile nie został tego prawa pozbawiony zgodnie z art. 30 k.s.h.). Prawo reprezentacji dotyczy wszystkich czynności sądowych […]